A K+R Kereskedelmi Kft. általános eladási és szállítási feltételei

 

1. Szerződés

A Megrendelő a rendelését megadhatja írásban, személyesen szóban, vagy telefonon. A Szállító minden egyes megrendelés teljesítésekor szállítólevelet és/vagy számlát állít ki. A szerződés a két fél között a szóbeli-, vagy írásbeli megrendelés alapján a megrendelés alapján kiállított szállítólevél és/vagy számla tartalma szerint jön létre. A számla Megrendelő általi befogadása a felek között létrejött szerződés megerősítésének minősül. A számla befogadottnak tekinthető, ha annak átvételét, vagy beérkezését követő 48 órán belül a Megrendelő kifogással nem él. Ha a Megrendelő a számlát megkifogásolja és a felek a módosított tartalomban a kifogás Szállító általi átvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem tudnak megállapodni, úgy a szerződés visszamenőleges hatállyal megszűnik, és az árut a Megrendelő költségén és kockázatára, eredeti csomagolásban, sérülésmentesen a Szállító telephelyére vissza kell szállítani. A Szállító bármely Megrendelő rendelését indoklás nélkül visszautasíthatja, a Szállítót szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

 

2. Áru

Az áruk köre magában foglalja mindazon termékek összességét, melyet a Szállító forgalmaz, különösképpen az íves öntapadó anyagokat, plotter és nyomtatható fóliákat, nyomdafestékeket, hő és fényvédő-, biztonsági-, valamint dekorációs fóliákat, kemény PVC fóliákat. A Megrendelő igénye szerint más termékek beszerzése is lebonyolítható, ha azok forgalmazására a Szállító rendelkezik hatósági engedélyekkel. A Szállító köteles a Megrendelőt írásban értesíteni, amennyiben az adott áru forgalmazására nem jogosult.

 

3. Árak

A Szállító a szállítás napján érvényes előzetesen közzétett árlistája szerinti, illetve a felek között létrejött szerződésben megállapodott árakat számítja fel. Ezen árak mindenkor nettó ÁFA nélküli árak, így a Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a törvény szerinti forgalmi adót is a mindenkor érvényes mértékben megfizeti. Az árak mindig AB raktár Budapest K+R központi telephelye paritásban értendők.

 

4. Szállítási feltételek

Az AB raktár paritásból következően a teljesítés helye a Szállító budapesti telephelye, erre tekintettel az áru elszállítása, a szállítás költségeinek és kockázatának viselése a Megrendelő feladata. A Szállító a felek megállapodása alapján és a szerint költségmentesen, vagy ellenérték fejében átvállalhatja a szállítás lebonyolítását. Ebben az esetben a teljesítés helye a Megrendelő által megadott telephely. A Szállító saját szállítási eszközeinek használata esetén a költségek és kockázatok az áruátadás pillanatáig a Szállítót terhelik. Amennyiben a Szállító  a Megrendelő megbízásából és annak költségére harmadik személlyel végezteti el a szállítást, ez esetben a kockázat az áru fuvarozó részére történő átadásának helyén és annak pillanatában átszáll a Megrendelőre. A szállítás mindig az előre megállapodott időpontban történik, azonban bármely okból történő esetleges szállítási késedelemért a Szállítót semmiféle felelősség nem terheli, így a Szállítóval szemben a Megrendelő kártérítési igény benyújtására nem jogosult.

 

5. Fizetési feltételek

A vételár megfizetésére a számlában feltüntetett feltételek az irányadóak. A fizetés kizárólag készpénzben, vagy bankon keresztüli átutalással történhet azzal, hogy átutalással történő fizetés esetén a fizetési határidő a Szállító által kiállított számlán szereplő naptári nap. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő késedelmi kamatot köteles fizetni a Szállítónak. A késedelmi kamat napi mértéke megegyezik a Magyar Nemzeti Bank által mindenkor közzétett jegybanki alapkamat 8%-kal növelt összegének háromszázhatvanötöd részével, illetve késedelmes számlák esetében a behajtási költségátalány 40 EUR összege is felszámolásra kerül. Ha a Szállító a késedelmes fizetés miatt árfolyamveszteséget szenved, azt a Megrendelő köteles megtéríteni. A Megrendelő az általa átvett áru ellenértékének kifizetésével kapcsolatban semmiféle ellenköveteléssel nem élhet, őt visszatartási- valamint beszámítási jog semmilyen címen nem illeti meg.

 

6. Minőségi kifogások

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az öntapadó anyagok továbbfelhasználása esetén a visszaszedhető (NP7, C3, A5, Removable, Ultra Removable) és újrapozícionálható (A2, SD1) ragasztók különböző felületeken különféle időjárási viszonyok között sokszor előre nem látott módon, eltérően reagálnak. A gyártó csak a címkézendő anyag előzetes laboratóriumi tesztelése esetén tud nyilatkozni a garancia vállalás feltételeiről. A bevizsgálás mindenkori költségét a Megrendelőnek kell viselnie. Ha az előzetes vizsgálatokat a Megrendelő nem igényli, úgy a ragasztó anyaggal kapcsolatban utólagos minőségi kifogást nem fogadunk el. Előzetes ragasztási próba minden esetben ajánlott. Ehhez 2-3 mintaívet a Szállító szívesen bocsát a Megrendelő rendelkezésére.

Minden a Megrendelőhöz beérkezett szállítmányból a Megrendelő köteles mintát venni és azok minőségét a feldolgozás megkezdése előtt bevizsgálni, vagy bevizsgáltatni. Minőségi kifogásnak kizárólag reprezentatív minták vétele és megfelelő tárolása esetén van helye.

Minőségi kifogás kizárólag írásban jelenthető be a Szállító felé. A minőségi kifogást az áru átvételtől számított legkésőbb 8 (azaz nyolc) naptári napon belül kell bejelenteni. A bejelentésben részletesen ismertetni kell a reklamáció okát és csatolni kell reprezentatív mintákat, áruazonosító címkéket, belégeket, kartonokat, valamint a Szállító által kibocsátott számla másolatát. A megkifogásolt árut a minőségi kifogás kivizsgálásának lezárásáig elkülönítve kell raktározni. Rejtett hibák esetén a minőségi kifogást a hiba felfedezése után haladéktalanul írásban be kell jelenteni. Az ilyen hibákat a Megrendelőnek minden kétséget kizáróan bizonyítania kell. Amennyiben a Megrendelő a minőségi kifogást késedelmesen jelenti, vagy a minőségi kifogással érintett árut a Szállító írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen formában feldolgozzák, vagy tovább értékesítik, a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatosan a Szállítóval szemben semmilyen igényt nem jogosult érvényesíteni. A Megrendelő kijelenti, hogy a kifogásolt áruval kapcsolatos minőségi kifogások kivizsgálása esetén elfogadja a Független Nemzetközi Minőségvizsgáló Intézetek által közzétett vizsgálati módszerek eredményét. Az öntapadó anyagok tapadó erejének vizsgálatánál az Öntapadó Anyag Gyártók és Feldolgozók Nemzetközi Szövetségének (FINAT) vizsgálati módszereinek értékei az irányadóak. A Megrendelő kijelenti, hogy a FINAT vizsgálati módszereket ismeri és azok eredményeit kötelezően elfogadja.

A Szállító felelőssége a közvetlen kárra korlátozódik. A Szállító bármely jogalapból származó kárfelelősségét – a kár kétséget kizáró bizonyításának feltétele mellett – a leszámlázott hibás áru értékéig korlátozza a Ptk. 314. § (2) bekezdése alapján azzal, hogy az áru ellenértéke ennek figyelembe vételével került meghatározásra. A Szállító kizárólag az írásban kért és arra általa írásban adott műszaki tanácsadásért vállal felelősséget. A műszaki tanácsadás igénylésnek elmaradása miatti feldolgozási nehézségek, vagy esetleges károk a Megrendelőt terhelik.

 

7. Az öntapadó anyagok felhasználásával kapcsolatos tanácsok

Az anyagok akklimatizálódása miatt, különösen a téli időszakban a Szállító feltétlenül javasolja, hogy a megfelelő síkfekvés és feldolgozhatóság érdekében az öntapadó anyagokat legalább 24 órával a nyomtatás megkezdése előtt helyezzék el a gépteremben.

Az öntapadó anyagok feldolgozása előtt, a felesleges műveleti költségek elkerülése érdekében, a címkézendő felületen, lehetőleg a végfelhasználónál várható körülmények között, a Megrendelő köteles ragasztási próbákat végezni.

 

8. Egyes termékek felhasználásának korlátozása

A 2005/84/EK EU-irányvonal (a 76/769 EK EU-direktíva 22. módosítása) szerint az alábbi termékcsoportokhoz tartozó öntapadó anyagok használata játékok és csecsemők számára készült árucikkekhez nem engedélyezett: JAC Serisoft, JAC Serilux, Avery Coverall, Avery 400, Avery 420, Avery 440, Fasson Offset Vinyl, Mactac 9800, Ritrama PTF, Ritrama PTA, Avery 4900.

Fény- és hővédő autófóliáknak a szélvédő üvegen, valamint az első oldalsó ablaküvegeken minimum 70% fényáteresztést kell biztosítani. A szélvédő üvegen azonban a merőlegesen álló napellenzők vonaláig sötét fólia csík is elhelyezhető. Amennyiben a gépjármű mindkét oldalán van visszapillantó tükör, a hátsó üvegek tetszés szerint elsötétíthetők. A kültéri (Exterior) épületfóliák éleit, felragasztás után, minden oldalon le kell zárni kültéri használatra alkalmas, semleges szilikon szegélyragasztóval.

A fény- és hővédő fóliák fentiektől eltérő alkalmazása miatti minden nem kívánatos következményért, az esetleges hatósági bírságokért, minőégi kifogásokért a Kivitelező tartozik felelősséggel.

Autócsomagoló fólia telepítése után, a jármű színváltozása esetén a jármű tulajdonosa műszaki vizsgán, vagy szemle keretében köteles a színváltozást bejegyeztetni. A vizsgáló állomáson kapott műszaki adatlap alapján a színváltozást az illetékes okmányirodában kell bejegyeztetni a forgalmi engedélybe, ami ennek cseréjével jár.

 

9. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Szerződés vagy az ÁSZF bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy jogi úton nem érvényesíthető, vagy valamely illetékes bíróság vagy hatóság megállapítja annak jogi úton való érvényesíthetőségének hiányát, ez nem érinti a Szerződés, vagy az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét és kikényszeríthetőségét. Ebben az esetben a felek az érvénytelen rendelkezést a szerződéses akaratuknak legmegfelelőbb érvényes rendelkezéssel köteles pótolni.

A Felek kijelentik, hogy mindent elkövetnek az esetleges vitás kérdések békés úton történő rendezése érdekében, ha azonban erőfeszítéseik nem vezetnek eredményre, úgy az ügyet jogi útra terelik.

A Felek a jogvitáiban a Szállító mindenkori székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság jár el.

A szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a PTK. Vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A Szállító fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására.

A módosítás a Szállító által megadott napon lép hatályba.

 

A jelen ÁSZF 2010. július 1-től hatályos és alkalmazandó.

 

K + R Kereskedelmi Kft.